Category: Струки – Профили

Геодетски техничар
Градежно Геодетска Струка

Геодетски техничар

Учиме ПРЕКУ РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ (ЦРТАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ЗАПОЗНАВЊЕ СО СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ…) ПРАКТИЧНА НАСТАВА СО СООДВЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ (ТЕОДОЛИТ, ДРОН, НИВЕЛИ…) НАСТАВА НА ТЕРЕН ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО

Повеќе ...
Техничар за очна оптика
Лични Услуги

Техничар за очна оптика

Техничарот за очна оптика е образовен профил од струката Лични услуги. Овој профил го изучува окото и видот од неколку аспекти – медицински и оптички.

Повеќе ...
техничар за Фитомедицина
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за Фитомедицина

Ученикот се оспособува да: Идентификува штетници и болести на земјоделските култури; Спроведува мерки за заштита на растенијата; Изработува план за заштита на земјоделските култури, Дава

Повеќе ...
Техничар за агроменаџмент
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за агроменаџмент

ДОДЕКА УЧИМЕ… Ученикот ќе биде способен да: Го планира, организира и контролира процесот на производство на земјоделски производи и преработки, Изработува план за промоција и

Повеќе ...
Агротехничар
Земјоделско Ветеринарна Струка

Агротехничар

Земјоделски техничар Тутунски техничар Техничар за хортикултура Техничар за земјоделска механизација ШТО ИЗУЧУВА ОВОЈ ПРОФИЛ? Да планира, организира и раководи со работата при поледелското, овоштарското,

Повеќе ...
Pekar
Струки - Профили

Пекар

Тригодишно образование Практична обука во реална компанија – пекара Детелинка Повеќе пракса отколку теоретски часови (2-3 дена) Стручно оспособување за самостојно работење во пекарската индустрија

Повеќе ...
Техничар за заштита на животната средина-1
Струки - Профили

Техничар за заштита на животната средина

Занимливи предмети…..(климатски промени,обновливи извори на енергија, анализа на воздух вода и почва….) Широк спектар на знаења Практична настава … Во лабораторија, На терен (во природа)

Повеќе ...
Хемиски лабораториски техничар
Струки - Профили

Хемиски лабораториски техничар

Интересни предмети како Суровини, производи и амбалажа, Управување со примероци и евидентирање на резултати, Форензички испитувања, Алкалоиди и дроги, Отровни супстанци, Анализа на вода, почва

Повеќе ...