Агротехничар

Агротехничар

Сподели:

  • Земјоделски техничар
  • Тутунски техничар
  • Техничар за хортикултура
  • Техничар за земјоделска механизација

ШТО ИЗУЧУВА ОВОЈ ПРОФИЛ?

Да планира, организира и раководи со работата при поледелското, овоштарското, градинарското, цвеќарското и сточарското производство

Коментари