Наставен  Кадар

Директор-Пејоска

Анета Пејоска

Директор

Професор-Петреска

Ангела Петреска

Професор по очна оптика

Биљана Ржаникоска

Биљана Ржаникоска

Професор по математика

Васе Слабејкоска Професор по хемија

Васе Слабејкоска

Професор по хемија

Викторија Шамовска Професор по медицина

Викторија Шамовска

Професор по медицина

Дефектолог Аница Најдоска

Аница Најдоска

Дефектолог

Димитријанка Манолева Професор по физика

Димитријанка Манолева

Професор по физика

Д-р Мирјана С.Ѓорѓиоска Професор по бизнис

Д-р Мирјана С.Ѓорѓиоска

Професор по бизнис

Игор Галоски Професор по ветеринарна медицина

Игор Галоски

Професор по ветеринарна медицина

Изабела Бабаноска Професор по земјоделски предмети

Изабела Бабаноска

Професор по земјоделски предмети

Каролина Дамјаноска Професор по физика

Каролина Дамјаноска

Професор по физика

Кети Зероска Професор по спорт и спортски активности

Кети Зероска

Професор по спорт и спортски активности

Крсте Дишлијев Професор по градежно-геодетски

Крсте Дишлијев

Професор по градежно-геодетски

Мартин Николовски Професор по градежно-геодетски предмети

Мартин Николовски

Професор по градежно-геодетски предмети

Медиана Николоска Професор по технологија

Медиана Николоска

Професор по технологија

Митра Велкоска Професор по македонски јазик

Митра Велкоска

Професор по македонски јазик

Сања Јошески Професор по земјоделски предмети

Сања Јошески

Професор по земјоделски предмети

Социјален работник Емилија Николоска

Емилија Николоска

Социјален работник

Татјана Попоска Професор по биологија

Татјана Попоска

Професор по биологија

Татјана Тасевска Професор по технологија

Татјана Тасевска

Професор по технологија

Тереза Златеска Трајковска педагог

Тереза Златеска Трајковска

Педагог

Филип Ристески Професор по англиски

Филип Ристески

Професор по англиски

Славица Петровска професор по хемија

Славица Петровска

Професор по хемија

Василка Митревска

Василка Митревска

Професор по хемија