Хемиско Технолошка Струка

 • Прехранбен техничар (4 години) – 45 поени
 • Хемиски лабораториски техничар (4 години) – 45 поени
 • Техничар за заштита на животната средина (4 години) – 45 поени
 • Пекар (3 години) – 30 поени

Земјоделско Ветеринарна Струка

 • Техничар по ветеринарна медицина (4 години) – 45 поени
 • Агротехничар (4 години) – 40 поени
 • Техничар за агроменаџмент (4 години) – 40 поени
 • Техничар за фитомедицина (4 години) – 45 поени
 • Градинар-цвеќар (3 години) – 30 поени
 • Полјоделец (3 години) – 30 поени
 • Ракувач со земјоделска механизација (3 години) – 30 поени

Градежно Геодетска Струка

 • Геодетски техничар (4 години) – 45 поени

Лични Услуги

 • Техничар за очна оптика (4 години) – 60 поени