Учењето преку работа е процес на учење што се случува кога учениците вршат реална работа во реална работна средина.
Учењето преку работа (УПРР) претставува образовна стратегија која им нуди на учениците стекнување работно искуство од реалниот живот. Тоа им овозможува стекнатото знаење во училиштето да го поврзат со светот на трудот и со идните кариерни можности.

Прелиминарни ранг листи за запишани ученици во I година за учебната 2023/2024 година

Екологија

Биди Зелен мрежата е составена од Биди Зелен клубови. Биди Зелен клуб претставува неформално здружение на ученици од средните училишта на територија на Република Македонија кои спроведуваат активности во согласност со статутот и целите на Здружението.