Facebook
Twitter
LinkedIn

Упис на 279 ученици во 9 паралелки во прва година

Во прва година во СОУ „Орде Чопела“ ќе се запишат 279 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за :
Земјоделско-ветеринарна струка-
– техничар за агроменаџмент 40 поени минимум
– техничар по ветеринарна медицина/техничар за фитомедицина 45 поени минимум
-агротехничар/агротехничар за традиционално и органско
производство 45 поени минимум
➖Градежно-геодетска струка –
– геодетски техничар/градежен техничар/архитектонски техничар 45 поени минимум
➖Хемиско-технолошка струка –
– прехранбен техничар 45 поени минимум
– техничар за заштита на животната средина / хемиски
лабораториски техничар 45 поени минимум
-пекар/месопреработувач 30 поени минимум
➖Лични услуги –
– техничар за очна оптика 60 поени минимум
➖Здравствена струка –
– медицински лабораторискoсанитарен техничар 70 поени минимум.