Програма: Учење преку работа кај работодавач (УПРР)

Учењето преку работа е процес на учење што се случува кога учениците вршат реална работа во реална работна средина.
Учењето преку работа (УПРР) претставува образовна стратегија која им нуди на учениците стекнување работно искуство од реалниот живот. Тоа им овозможува стекнатото знаење во училиштето да го поврзат со светот на трудот и со идните кариерни можности.
Учењето преку работа им помага на учениците полесно и побрзо да се вклучат во работниот процес и постепено да ги преземат и одговорните работи, кои произле-
гуваат од работниот процес.
Учењето преку работа е пристап на учење кој подразбира учество. Тука учењето е составено од различни компоненти на учење и доаѓа од искуството и од учеството во секојдневниот живот, а вклучува врски, содржини и контекст на работа.
Успешноста на учењето преку работа во голема мера зависи од развивањето и од негувањето на колаборативниот пристап на сите чинители:
бизнис-секторот, локалната самоуправа, образовните институции, наставниците, учениците и родителите.

Рб

Име на компанијата, претпријатието/

друштвото

Деловоден број на договорот

Важност

Одговорно лице за соработка со Училиштето при реализација на Програмата УПР

 
 

1.      

Ветеринарна клиника -Прилеп

03-111/221

19.02.2019

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Никола Мариноски

 

2.      

Прилепска пиварница АД. Прилеп

03-632/2

17.05.2019

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

 

 

3.      

ЈКП „Комуналец“-Прилеп

03-1181/1

26.06.2019

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Рубин Абрашоски

 

4.      

СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп

0306-70/19

09.09.2019

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Марјана Мирческа

 

5.      

ЗД „Инжинеринг Теракота-ДООЕЛ Прилеп

03-320/1

14.11.2019

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Љупчо Јанкулоски

 

6.      

Мермерен Комбинат АД Прилеп

03-540/1

15.10.2020

5 години

Јасна Ажиевска Петрушева

 

7.      

ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“-Прилеп

03-588/2

28.10.2020

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Кети Смилеска

 

8.      

Ветер.амбуланта д-р Тасески-Крушево

08-269/1

13.11.2020

5 години

Ташули Тасески

 

9.      

Научен институт за тутун Прилеп

08-40

23.03.2021

5 години

Велентина Пеливаноска

 

10.  

Ветеринарна амбуланта – „Дамески Ветерина“ – Прилеп

03-109/2021

19.07.2021

 

Светозар Јованоски

 

11.  

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

03-212/1 од 07.07.2021

5 години

Драгица Николовска

 

12.  

Одделение за Катастар на недвижности Прилеп

08-11/1

01.02.2022

5 години

 

Димитар Илиоски

 

13.  

ГПС ПРЕМЕР ДООЕЛ Прилеп

08-11/2

31.01.2022

5 години

 

Горан Бошкоски

 

14.  

Гео ТОПО КАТ ДОО

08-11/3

31.01.2022

5 години

 

Стојмир Паноски

 

15.  

„ГЕОНЕТ“ДОО Прилеп

08-11/4

01.02.2022

5 години

 

Мариче Чкатроска

 

16.  

ЈКП Водовод и канализација“-Прилеп

08-11/5

14.02.2022

5 години

Игор Гулабоски

 

17.  

ПЕКАРА „СТАМЕСКИ“-Прилеп

08-11/6

09.06.2022

 

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Тони Стамески

 

18.  

 „КАЛИМЕРО“-ДООЕЛ Прилеп

08-11/7

14.06.2022

 

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Снеже Стеваноска

 

19.  

ДООЕЛ Стефан с. Воѓани

Не заверен –има само печат од ДООЕЛ Стефан

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

 

 

20.  

Лука МИК ДООЕЛ Прилеп

08-11/

16.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Габриела Билбилоска Тасеска

 

21.  

СЗД Бело Лале Прилеп

08-11/

16.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Трајче Шојовски

 

22.  

Кривогаштани Промет ДОО Прилеп

08-11/

16.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Горан Цуцулески

 

23.  

ДООЕЛ „НОВА БОКИ 2014“-Македонски Брод

08-11/8

20.06.2022

 

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Владо Цветаноски

 

24.  

Евора Комерц ДООЕЛ с. Обршани

08-11/9

09.06.2022

 

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Тони Мискоски

 

25.  

Пекара Лида ДООЕЛ

08-11/10

16.06.2022

 

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Борис Ѓорѓиески

 

26.  

ЈЗУ „Здравствен дом“- Вевчани

08-11/11 01.07.2022

5 години

Јован Стојковски

 

27.  

ПЗУ „Анастасија Биомед“-Прилеп

08-11/11-1 30.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Билјана Јорданоска

 

28.  

ЈЗУ „Здравствен дом“- Крушево

08-11/11-2 21.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Зорица Трајчулеска

 

29.  

ПЗУ „Поликлиника Витакор“-Прилеп

08-11/11-3 30.06.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Емилија Ристеска

 

30.  

Јоки комерц-ДООЕЛ Брвеница

Живинарска фарма-Долнени

08-11/12

04.11.2022

5 години

 

Јовица Веселиноски

 

31.  

ТД „Пирган„-ДООЕЛ Прилеп

08-11/13

04.11.2022

5 години

 

Елизабета Пирганоска

 

32.  

ДООЕЛ Кутер-Прилеп (преработки од месо)

08-11/14

04.11.2022

5 години

 

Владимир Миланоски

 

33.  

ДООЕЛ Софија Мандра Прилеп (млекара)

08-11/15

04.11.2022

5 години

 

Рубинчо Илиески

 

34.  

Серта Компани –Кланица Долнени

08-11/16

04.11.2022

5 години

 

Елена Гулеска

 

35.  

Вито Вет ДООЕЛ

08-11/17

04.11.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Мартин Камчески

 

36.  

Земјоделко ДООЕЛ Прилеп

08-11/18

26.11.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Александар Петрески

 

37.  

Земјоделска аптека „Фиталија“ ДООЕЛ Прилеп

08-11/19

Од 26.11.2022

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Елида Ристеска

Горан Ристески

 

38.  

Ветеринарна амбуланта „Максераја“ -Прилеп

08-11/20

Од 01.09.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Благица Трајаноска

 

39.  

„Агроинвест „ДОО Прилеп

08-23/1

Од10.02.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Трајче Петрески

Антонио Василкоски

 

40.  

„Стара Фурна“ДООЕЛ Прилеп

08-23/2

Од10.02.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Владимир Апостолоски

 

41.  

„Антомос“ДООЕЛ Прилеп

08-23/3

Од10.02.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Антонио Грнчески

 

42.  

ДООЕЛ„Брест Хем“-Кривогаштани

08-23/4

Од10.02.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Љупчо Шипинкоски

 

43.  

Трио 95 ДОО Прилеп

08-23/5

Од10.02.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Зоран Томески

 

 

44.  

Ернад-Орхан увоз извоз ДООЕЛ

08-23/6

Од 01.06.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Садетин Орханоски

 

45.  

Далта-геоинжинеринг- Прилеп

08-23/6

Од 01.06.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Тони Јорданоски

 

46.  

ПЗУ„Албимини-дијагностичка лабораторија-прилеп

08-23/30

Од 28.06.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Д-р Антони Пашоски

 

 

47.  

Винарија „Сарика“-Прилеп

08-11/19

Од 05.10.2023

Неопределено со годишно ревидирање по потреба

Гоце Станоески