Category: Земјоделско Ветеринарна Струка

техничар за Фитомедицина
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за Фитомедицина

Ученикот се оспособува да: Идентификува штетници и болести на земјоделските култури; Спроведува мерки за заштита на растенијата; Изработува план за заштита на земјоделските култури, Дава

Повеќе ...
Техничар за агроменаџмент
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за агроменаџмент

ДОДЕКА УЧИМЕ… Ученикот ќе биде способен да: Го планира, организира и контролира процесот на производство на земјоделски производи и преработки, Изработува план за промоција и

Повеќе ...
Агротехничар
Земјоделско Ветеринарна Струка

Агротехничар

Земјоделски техничар Тутунски техничар Техничар за хортикултура Техничар за земјоделска механизација ШТО ИЗУЧУВА ОВОЈ ПРОФИЛ? Да планира, организира и раководи со работата при поледелското, овоштарското,

Повеќе ...