Техничар за агроменаџмент

Техничар за агроменаџмент

Сподели:

ДОДЕКА УЧИМЕ…

Ученикот ќе биде способен да:

  • Го планира, организира и контролира процесот на производство на земјоделски производи и преработки,
  • Изработува план за промоција и унапредување на продажбата и
  • Да применува принципи на добра земјоделска пракса, (хасап стандарди-НАССР)

Можност за вработување:

Ученикот ќе може да работи како:

  • Техничар во фарма;
  • Техничар во педолошка или агрохемиска лабараторија;
  • Оператор со земјоделска механизација;
  • Маркетинг агент за земјоделски производи и услуги
  • Да отпочни сопствен бизнис
  • Да го продолжи своето образование на соодветна високообразовна институција

Коментари