Техничар за Фитомедицина

техничар за Фитомедицина

Сподели:

Ученикот се оспособува да:

 • Идентификува штетници и болести на земјоделските култури;
 • Спроведува мерки за заштита на растенијата;
 • Изработува план за заштита на земјоделските култури,
 • Дава совети за заштита на растенија,
 • Работи во земјоделски аптеки за продажба на препарати за заштита на растенија
 • Изработува прогноза за појава на одредени болести и штетници

Ученикот ќе може да се вработи во:

 • Фирми за промет и трговија со средства за заштита на растенијата;
 • Компании за производство и преработка на земјоделски производи;
 • Советодавно-консултативни служби;
 • Државни и приватни административни служби;
 • Да отпочни сопствен бизнис
 • Да го продолжи своето образование на соодветна високообразовна институција

Коментари