Хемиски лабораториски техничар

Хемиски лабораториски техничар

Сподели:

  • Интересни предмети како Суровини, производи и амбалажа, Управување со примероци и евидентирање на резултати, Форензички испитувања, Алкалоиди и дроги, Отровни супстанци, Анализа на вода, почва и воздух, храна, горива…….
  • Самостојно зема  и подготвува примероци за хемиска анализа  (проби )
  • Подготвува раствори со определена концентрација и води грижа за нивно прописно чување.
  • Користи апарати, инструменти, машини и прибор  потребни за работа во лабораторија
  • Прима и пополнува разновидна работна документација, води евиденции,  ја организира својата работа и подготвува извештаи.

Каде ќе работам по завршувањето на овој профил

  • Работа во хемиски лаборатории од секоја дејност
  • Лаборатории во компании за преработка и производство на прехранбени производи, лекови, земјоделски хемиски средства, козметички средства , хартија, горива, детергенти и слично,
  • Сопствен бизнис
  • Успешно положена матура упис на факултет.

Коментари