Геодетски техничар

Геодетски техничар

Сподели:

Учиме ПРЕКУ

 • РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ (ЦРТАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ЗАПОЗНАВЊЕ СО СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ…)
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА СО СООДВЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ (ТЕОДОЛИТ, ДРОН, НИВЕЛИ…)
 • НАСТАВА НА ТЕРЕН
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО КОМПАНИИ
 • РАБОТА ДО GPS системи
 • ПОСЕТА ПРИ ИЗГРАДБА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (МОСТОВИ,БРАНИ,ХИДРОЦЕНТРАЛИ,ЗГРАДИ….)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА ТЕРЕН

Геодетски техничар

КОГА ЌЕ ЗАВРШАМ ШТО МОЖАМ ДА РАБОТАМ  ???

 • ВО ПРИВАТНИ ГРАДЕЖНИ  ФИРМИ
 • ВО ПРИВАТНИ ГЕОДЕТСКИ ФИРМИ
 • ВО ОПШТИНА – ВО УРБАНИЗАМ
 • ВО КАТАСТАРОТ ЗА НЕДВИЖНОСТИ
 • ВО ЈАВНИ УСТАНОВИ
 • ВО КОМПАНИИ СО АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ИЛИ ГЕОДЕТСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ЕЛАБОРАТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА,НАЦРТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА…..)
 • НАДЗОР ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
 • ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОНАТАМОШНОТО ШКОЛУВАЊЕ ВО ВИСОКО ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Коментари