Tag: КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ 

НА НАСТАВНИЦИТЕ НА СОУ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП ПРИ (ОНЛАЈН) НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година Наставникот како квалификувано и стручно оспособено лице кое дидактичко-методски ја обликува

Повеќе ...