Tag: Техничар за агроменаџмент

Техничар за агроменаџмент
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за агроменаџмент

ДОДЕКА УЧИМЕ… Ученикот ќе биде способен да: Го планира, организира и контролира процесот на производство на земјоделски производи и преработки, Изработува план за промоција и

Повеќе ...