Посета на кланицата „Серта Компани“

Учениците од нашето училиште од квалификациите техничар по ветеринарна медицина, прехранбен техничар и агротехничар остварија посета на кланицата „Серта Компани“ каде имаа можност да се запознаат со одделенијата во кланицата, нејзината организација и технолошкиот процес на колење и обработка на говедата и јагнињата притоа запазуваќи ги принципите на безбедност на месото согласно HACCP системот.
Оваа посета се реализира како дел од предметите Учење преку работа кај работодавач и Хигиена и технилогија на анимални прозиводи.

Коментари