Idea Fusion Center Students’ Initiatives | Од идеја до реализација!

Погледнете какви иницијативи спроведоа учениците кои беа дел од Центарот за фузија на идеи. Тие идентификуваа потреби и… | By МЦГО – Македонски центар за граѓанско образование / MC

 

Коментари