Посета во НУ Завод за заштита на спомениците и музеј -Прилеп

На ден 25.11.2022 година со учениците од I3 клас и на 30.11.2022 година со учениците од I2 клас реализирана е посета во НУ Завод за заштита на спомениците и музеј -Прилеп во деловите Роднокрајно музичко творештво во Прилеп , Галерија на икони и Меморијален музеј Кузман Јосифоски Питу, во соработка со Соу Орде Чопела Прилеп со Содржини програмирани од училиштето од програмата “Светско наследство во рацете на младите”.

Коментари